Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?
Glasseg Design tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest.

Quant temps es custodien les dades?
Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari. En el cas concret de currículum les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contra per part de l’interessat.

Legitimización
La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari en marcar la casella d’acceptació de les condicions d’aquest avís legal.

Destinataris
Cessions de dades a tercers
Les dades personals recollits en aquesta pàgina web no seran cedits a tercers sense previ consentiment, tret que mediï una llei que obligui a Glasseg Design a tal cessió de dades.

Categoria de dades
Tipologia de dades tractades:
– Dades identificatives (Nom, cognoms)
– Dades de contacte (email, telèfon)
– En cap cas recollirem dades sensibles.

Política de privacitat i protecció de dades
El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través del formulari de la WEB implica acceptar i consentir expressament el tractament dels mateixos en els termes indicats i les finalitats descrites.

En compliment del RGPD EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i el reglament i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que:

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals que ens facilitin serà la prestació dels serveis sol·licitats.

Les dades que ens faciliti estaran situats en els fitxers de Glasseg Design, situats dins de la Unió Europea, garantint uns nivells de seguretat adequats.

La possibilitat d’exercir els seus drets d’Informació, accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, mitjançant sol·licitud escrita, dirigida al domicili fiscal de Glasseg Design. A tals efectes, l’interessat haurà d’enviar la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, amb la finalitat d’identificar-ho inequívocament.

Condicions d’ús
A l’efecte del que es preveu en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (LSSICE), es posa en coneixement de l’usuari que accedeix a aquesta pàgina web (articadvocats.cat), la informació de la qual sobre el prestador del servei és:

Glasseg Design
Tel: (+34) 938 903 050

Els continguts i serveis prestats a través d’aquestes webs estan sotmesos als termes i condicions prevists en aquest “Avís Legal”, i compleixen amb la vigent legislació espanyola, especialment, amb l’esmentada LSSICE, el reglament RGPD EU 2016/679 i Llei orgànica 3/2018

L’Usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en aquestes, i per tant, les accepta integra i expressament.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per a adaptar-les als canvis que es produeixi en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.